سامانه مزاج شناسی آنلاین

اولین و تنهاترین سامانه مزاج شناسی آنلاین از روی مشخصات صورت.

مزاج سرشتی خود را می توانید از طریق این سامانه انجام دهید .


هزینه مزاج شناسی آنلاین10000 تومان می باشد.